Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasza firma, Firma Handlowo - Usługowa BARTIMEX Bartłomiej Łucki przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, adres dostarczenia przesyłki i dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, numer NIP).

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), składania lub odpowiadania na zapytani ofertowe lub korespondencji z naszą firmą w związku z prowadzeniem w/w czynności.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej Administratorem jest:

Firma Handlowo - Usługowa BARTIMEX Bartłomiej Łucki z  siedzibą przy ul. Kopernika 21, 46-320 Praszka, NIP 5761499501

Adresy kontaktowe:

• listownie na adres siedziby: ul. Kopernika 21, 46-320 Praszka

• przez e-mail: info@bartimex-meble.pl

• telefonicznie: +48 793 589 191

 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

• zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO);

• wykonywania  obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych
 i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO);
• dochodzenia roszczeń w związku z współpracą (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO);

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
•konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przez zawarciem umowy

•konieczność wypełnienia obowiązku prawnego
•konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

 

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli (pracowników) będą przetwarzane w zakresie imienia
 i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru służbowego telefonu w kilku różnych celach tj.: w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, w celu realizacji naszych obowiązków statutowych, w celu

wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających
z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli(pracowników) zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub Państwa przedstawicieli(pracowników) albo z publicznie dostępnych źródeł.

 

5. Informacja dotycząca zamiaru przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim są przetwarzane, wyznaczany jest on przez:

•przepisy prawa np. ustawa o rachunkowości
•okres na jaki są świadczone usługi
•okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

• prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

• prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

• prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych

 

8. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania

 i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy. Niepodanie Państwa danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Państwem umowy.

 

9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.